Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
de Website: de website www.bolvanmachines.nl, die wordt in stand gehouden door Pink Innovation, Spijkerboor 3, 1678 JA te Oostwoud, KVK nummer 37128295 BTW identificatienummer NL.187558127.B01
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Gebruiker: degene die, anders dan als Pink Innovation, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Pink Innovation en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoonsgegevens: de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, telefoonnummers en e-mailadres

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers enerzijds en Pink Innovation anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Pink Innovation en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

 

Artikel 3. Kosten

5.1 Het gebruik van de website is voor zowel particulieren als bedrijven geheel gratis.

 

Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid.

7.1 Pink Innovation is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat  Gebruikers van de Website maken. Pink Innovation is niet aansprakelijk voor gedragingen van Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
7.2 De informatie die door Pink Innovation zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Pink Innovation niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
7.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 5. Servicedesk.

8.1 Pink Innovation stelt aan Gebruikers een Servicedesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over Klantenservice en/of het gebruik van de Website.
8.2 De Klantenservice beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Pink Innovation is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Klantenservice verstrekte adviezen.

 

Artikel 6. Gebruik van persoonsgegevens.

9.1 Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, emailadres en bankrekeningnummer, dienen deze volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.
9.2 Pink Innovation verstrekt in geen gevallen persoonsgegevens aan derden.
9.3 Pink Innovation gebruikt opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor correspondentie met de adverteerder.
9.4 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

 

Artikel 7. Beveiliging.

10.1 Pink Innovation spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
10.2 Pink Innovation is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programmas of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

 

Artikel 8. Sites en diensten van derden.

11.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Pink Innovation heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 9. Deeplinken naar de Website.

12.1 Pink Innovation staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. Pink Innovation is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

 

Artikel 10. Uitsluiting.

13.1 Pink Innovation behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
13.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Pink Innovation om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom.

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, fotos, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Pink Innovation respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.
14.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Pink Innovation, met uitzondering van de op grond van artikel 12 toegestane deeplinks.

 

Artikel 12. Slotbepalingen.

15.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
15.2 Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
15.3 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Pink Innovation worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.